Писмен въпрос E-4669/10 Graham Watson (ALDE) до Комисията. Добив на нефт от Перенко в басейна на р. Маранон, Перу