Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7582 — Goldman Sachs Group/Altarea/Pascal Défense) (Текст от значение за ЕИП)