Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на спиртомерите и спиртните хидрометри (76/765/ЕИО)