2012/741/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1/2012 της επιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης ΕΕ–Κορέας, της 27ης Ιουνίου 2012 , για την έγκριση των κανόνων λειτουργίας του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών, όπως απαιτείται από το άρθρο 13.13 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου