Решение на Съвета от 20 декември 1968 година относно сключването и изпълнението на отделни междуправителствени споразумения относно задължението на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (68/416/ЕИО)