Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)