СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Техническа корекция по отношение на специалните инструменти за 2020 г. (член 6, параграф 1, букви д) и е) от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020).