Υπόθεση T-49/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαΐου 2019 — Ισπανία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση — Δημοσιονομικές διορθώσεις — Έννοια του «παραγωγού» — Επενδύσεις πραγματοποιούμενες εκτός των εγκαταστάσεων μιας οργάνωσης παραγωγών — Έλεγχοι διενεργούμενοι πριν από την έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος — Έλεγχος στην εντολή των δαπανών — Ενιαία δημοσιονομική διόρθωση — Κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση — Αναλογικότητα — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)