Решение на Съвета от 21 юни 2005 година за подписването от името на Европейската общност на Споразумение за изменение на Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 година$