C/2016/1900 Съобщение на Комисията — Изисквания и процедура за включване на съоръжения, разположени в трети държави, в европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби — Технически указания по Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби