Регламент за изпълнение (ЕС) № 329/2013 на Комисията от 10 април 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за съобщаване на количествата захар, прехвърлени от пазарната 2012/2013 година