Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (Текст от значение за ЕИП)