Mål C-446/15: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Signum Alfa Sped Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Avdragsrätt — Avslag — Utställaren av fakturan betraktas inte som den verklige tillhandahållaren av de tjänster som fakturerats — Skyldigheten att kontrollera åligger den skattskyldige)