Дело C-446/15: Определение на Съда (девети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Отказ — Издател на фактурата, за когото се счита, че не е истинският доставчик на фактурираните услуги — Задължение за извършване на проверка в тежест на данъчнозадълженото лице)