Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία