Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8157 — McKesson/Blackstone/JV) (Текст от значение за ЕИП)