Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania przepisów dotyczących ciągłej zdatności do lotu do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, krytycznych zadań obsługi technicznej i monitorowania ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 241 z dnia 17 września 2015 r.)