Kohtuasi T-455/14: Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus – Pirelli & C. versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Elektrikaablite Euroopa turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise süükspandavus — Eeldus — Põhjendamiskohustus — Põhiõigused — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Nõude esitamine esmalt võlgnikule — Täielik pädevus)