Information om dagen för ikraftträdandet av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, vilken undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007