Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8823 — Neste/Demeter Animal Fats and Proteins) (Текст от значение за ЕИП.)