2007/194/ЕОРешение на Комисията от 14 ноември 2006 година обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за EИП (дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (нотифицирано под номер C(2006) 5419)