Регламент (ЕО) № 1277/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички