ДОКЛАД относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари (N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)) Комисия по икономически и парични въпроси Докладчик: Ирене Тинали