Дело T-200/08: Решение на Общия съд от 29 септември 2010 г. — Interflon/СХВП — Illinois Tool Works (FOODLUBE) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността FOODLUBE — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009)