Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 270/2015 от 30 октомври 2015 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2017/1059]