Vec C-395/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. januára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie tovaru, prác alebo služieb – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 18 ods. 2 – Článok 57 ods. 4 – Fakultatívne dôvody vylúčenia – Dôvod vylúčenia postihujúci subdodávateľa, ktorý je uvedený v ponuke hospodárskeho subjektu – Porušenie povinností subdodávateľa v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca automatické vylúčenie hospodárskeho subjektu z dôvodu takéhoto porušenia)