Asia C-395/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.1.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA v. Consip SpA ja Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ennakkoratkaisupyyntö – Julkisia tavarahankintoja, rakennusurakoita tai palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen – Direktiivi 2014/24/EU – 18 artiklan 2 kohta – 57 artiklan 4 kohta – Vapaaehtoiset poissulkemisperusteet – Talouden toimijan tarjouksessa mainittua alihankkijaa koskeva poissulkemisperuste – Alihankkija on rikkonut ympäristö, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan talouden toimija suljetaan automaattisesti pois hankintamenettelystä tällaisen rikkomisen johdosta)