Дело T-539/16: Определение на Общия съд от 14 декември 2018 г. — GM и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Реформа на Правилника — Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 — Видове длъжности — Преходни мерки, приложими по отношение на класирането във видовете длъжности — Член 31 от приложение XIII към Правилника — Асистенти в преход — Повишаване на основание член 45 от Правилника, което се допуска само в рамките на кариерния поток, съответстващ на заемания вид длъжност — Изключване от процедурата по повишаване на длъжностните лица със степен AST 9 — Липса на увреждащ акт — Потвърждаващ акт — Висящ процес — Явна недопустимост — Член 129 от Процедурния правилник — Възражение за недопустимост — Член 130 от Процедурния правилник)