Sag C-738/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. september 2019 – Duferco Long Products SA mod Europa-Kommissionen