TITJUR Комисия/Белгия Решение на Съда от 5 юли 1990 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения. # Дело C-42/89.