Писмен въпрос E-2081/10, зададен от Michail Tremopoulos (Verts/ALE) на Комисията. Управление на отпадъци от болници в Атика