PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) Regioninės plėtros komitetas Pranešėjas: Younous Omarjee