Дело C-660/13: Решение на Съда (голям състав) от 28 юли 2016 г. — Съвет на Европейския съюз/Европейска комисия (Жалба за отмяна — Външни отношения на Европейския съюз — Достъп на Конфедерация Швейцария до вътрешния пазар — Финансов принос на Конфедерация Швейцария в икономическото и социално сближаване на разширения Съюз — Меморандум за разбирателство относно финансовия принос на Конфедерация Швейцария, предназначен за държавите членки, присъединили се с разширяването от 2004 г. — Разширяване на Съюза с Република Хърватия — Допълнение към Меморандума за разбирателство относно финансовия принос на Конфедерация Швейцария в полза на Република Хърватия — Подписване на допълнението от Европейската комисия от името на Съюза без предварително разрешение от Съвета на Европейския съюз — Компетентност — Член 13, параграф 2 ДЕС, член 16, параграфи 1 и 6 ДЕС и член 17, параграф 1 ДЕС — Принципи на предоставената компетентност, на институционално равновесие и на лоялно сътрудничество)