95/132/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1995 για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Λευκορωσία