Υπόθεση C-766/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2020 [αίτηση του Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — QE, RD κατά SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA [Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προδήλως απαράδεκτο – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης – Περιεχόμενο – Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης – Έννοια των «έκτακτων περιστάσεων» – Γενικευμένη βλάβη του συστήματος άντλησης καυσίμου ενός αεροδρομίου]