Υπόθεση T-85/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 2014 — K-Swiss κατά ΓΕΕΑ — Künzli SwissSchuh (Παράλληλες ρίγες επί υποδήματος) «Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ακυρότητας — Εικονιστικό κοινοτικό σήμα που αναπαριστά παράλληλες ρίγες επί υποδήματος — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]»