Регламент (ЕО) № 262/2006 на Комисията от 15 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2729/2000 относно определяне на подробни правила за проверките в лозаро-винарския сектор$