Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (преработен) (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП