Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 29 юни 2016 г.