Ανακοίνωση υπ’ όψιν των προσώπων και της οντότητας που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1544 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1482 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1542 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1480 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων 2020/C 344/09