Писмен въпрос E-010127/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) до Комисията. Възможен конфликт на интереси в Европейската агенция за авиационна безопасност