Υπόθεση T-38/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ – Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση – Μη τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης – Ανεκτικότητα και επιείκεια κατά την επιβολή κυρώσεων – Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομική διόρθωση – Εκτίμηση της χρηματοοικονομικής ζημίας για την Ένωση – Αναλογικότητα – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη)