Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1800 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για τον καθορισμό των όγκων ενεργοποίησης για τα έτη 2019 και 2020 με σκοπό την ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα οπωροκηπευτικά