Съобщение на Комисията до Съвета — Уведомление относно професионалните сдружения или организации, които отговарят на условията по член 3, параграф 2, изброени в приложение I към Директива 2005/36/ЕО (Текст от значение за ЕИП )