TITJUR Заключение на генералния адвокат Gand представено на19 май 1965 г. # Claude Brus срещу Комисия на ЕИО. # Съединени дела 48-64 и 1-65. Brus/Комисия