Vec C-195/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundeskommunikationssenat – Rakúsko) – Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)/Österreichischer Rundfunk (ORF) (Slobodné poskytovanie služieb — Činnosti televízneho vysielania — Smernice 89/552/EHS a 97/36/ES — Pojmy teleshopping a  televízna reklama — Hra o cenu)