Дело C-195/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 18 октомври 2007 г. (преюдициално запитване от Bundeskommunikationssenat — Австрия) — Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)/Österreichischer Rundfunk (ORF) (Свободно предоставяне на услуги — Телевизионна дейност — Директиви 89/552/ЕИО и 97/36/ЕО — Понятия за телевизионен пазар и за телевизионна реклама — Игра с награда)