2014/523/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 4 август 2014 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Кувейт в списъка на третите страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер С(2014) 5440) Текст от значение за ЕИП