Заключение на генералния адвокат Roemer представено на20 януари 1970 г.