Решение на Комисията от 15/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7883 - NPM CAPITAL / THIJS HENDRIX BEHEER / HENDRIX GENETICS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)